Winkelvoorwaarden

Queens Store s.r.o. met maatschappelijke zetel te Thamova 166/18, 186 00 Praha 8

identificatie­nummer: 06551203, id. nr. bedrijven: CZ06551203

ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de regionale rechtbank in Ostrava, doss. nr. C 72332

voor de verkoop van artikelen via een internetwinkel op het internetadres https://www.iqueens.nl/

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1.¬†Deze algemene handelsvoorwaarden (hierna ‚Äěalgemene voorwaarden‚Äú genoemd) van Queens Store s.r.o., met maatschappelijke zetel Thamova 166/18, 186 00¬†Praha 8, identificatie¬≠nummer: 06551203, id. nr. bedrijven: CZ06551203, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de regionale rechtbank te Ostrava, sp. zn.C 72332 (hierna de ‚Äěverkoper‚Äú genoemd) regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit of op basis van een koopcontract (hierna de ‚Äěkoopcontract‚Äú genoemd) gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke of rechtspersoon (hierna de ‚Äěkoper‚Äú genoemd) via de internetwinkel van de verkoper. De internetwinkel wordt beheerd door de verkoper op het internetadres https://www.queens.cz/, via een webinterface (hierna de ‚Äěwebinterface van de winkel‚Äú genoemd).

1.2.¬†Bovendien regelen de algemene handelsvoorwaarden de rechten en plichten van de partijen bij het gebruik van de website van de Verkoper op https://www.iqueens.nl/ (hierna de ‚Äěwebsite‚Äú genoemd) en andere gerelateerde rechtsverhoudingen.

1.3. In het koopcontract kunnen bepalingen worden overeengekomen die afwijken van de voorwaarden. Afwijkende afspraken in het koopcontract hebben voorrang op de bepalingen van de algemene handelsvoorwaarden.

1.4.¬†In het geval dat het koopcontract met de verkoper wordt gesloten door de ondernemer in de zin van par. 420¬†van wet nr. 89/2012 Coll., burgerlijk wetboek (hierna het ‚Äěburgerlijk wetboek‚Äú genoemd), zijn sommige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die dus rechtstreeks in de tekst van de algemene voorwaarden zijn gemarkeerd, niet van toepassing op het koopcontract en hun onvolledige lijst wordt hier gegeven: art. 4.< /¬†p>

1.5. De bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden maken integraal deel uit van het koopcontract. Het koopcontract en de algemene handelsvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Het koopcontract kan worden gesloten in het Nederlands.

1.6. De verkoper kan de bewoordingen van de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit koopovereenkomsten die zijn gesloten tijdens de periode van geldigheid van de vorige versie van de algemene handelsvoorwaarden.

2. SLUITEN VAN HET KOOPCONTRACT

2.1. De webinterface van de winkel bevat een lijst met artikelen die door de verkoper te koop worden aangeboden, inclusief de prijzen van de afzonderlijke aangeboden artikelen. De prijzen van de aangeboden artikelen zijn inclusief btw en alle bijbehorende kosten. Het aanbod om de artikelen te verkopen en de prijzen van deze artikelen blijven geldig zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling tast niet de mogelijkheid van de verkoper aan om een koopovereenkomst te sluiten onder individueel overeengekomen voorwaarden. Alle aanbiedingen tot verkoop van artikelen die in de webinterface van de winkel worden geplaatst, zijn niet bindend en de verkoper is niet verplicht om voor deze artikelen een koopovereenkomst af te sluiten.

2.2. De artikelen die aangeboden worden via de webinterface van de winkel zijn geen juridisch bindende aanbiedingen in termen van par. 1732 van lid 2 van het burgerlijk wetboek. Het is slechts een oproep van de koper om een bindend voorstel te sturen voor het sluiten van een koopcontract.

2.3. De webinterface van de winkel bevat ook informatie over de kosten die gepaard gaan met het verpakken en leveren van artikelen. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van artikelen die in de webinterface van de winkel worden vermeld, is alleen geldig in gevallen waarin de artikelen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek worden geleverd. De voorwaarden voor de levering van artikelen in het buitenland staan op de volgende pagina's: https://www.queens.cz/worldwide/.

2.4. Om een artikel te bestellen, vult de koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel in. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

2.4.1.¬†de te bestellen artikelen (de te bestellen artikelen worden door de koper in het elektronische winkelwagentje van de webinterface van de winkel ‚Äěgelegd‚Äú),

2.4.2. de wijze van betaling van de aankoopprijs van het artikel, de details van de vereiste wijze van levering van het bestelde artikel en

2.4.3.¬†informatie over de kosten die verbonden zijn aan de levering van de artikelen (gezamenlijk aangeduid als ‚Äěbestelling‚Äú).

2.5. Alvorens de bestelling naar de verkoper te verzenden, heeft de koper de mogelijkheid om d gegevens die de koper in de bestelling heeft ingevoerd te controleren en te wijzigen. De koper heeft dus o.a. de mogelijkheid om fouten op te sporen en te corrigeren die ontstaan bij het invoeren van gegevens in de bestelling en om afzonderlijke artikelen uit het elektronische winkelwagentje te verwijderen. De koper worden met name alle artikelen getoond die in het winkelwagentje zijn opgeslagen, de prijs van deze artikelen, de hoeveelheid afzonderlijke artikelen (stuks), de som van de prijs van alle artikelen die in het winkelwagentje zijn gedaan en de verzendkosten van de bestelde artikelen; de prijzen van de artikelen worden weergegeven als prijzen exclusief btw en tegelijkertijd als prijzen inclusief btw.

2.6.¬†De koper stuurt de bestelling naar de verkoper door op de knop ‚ÄěBestelling verzenden‚Äú te klikken. De informatie die in de bestelling wordt verstrekt, wordt door de verkoper als correct beschouwd. Het verzenden van de bestelling is het voorstel van de koper om een koopcontract te sluiten.

2.7.¬†Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling bevestigt het automatische systeem van de verkoper deze ontvangst aan de koper per e-mail op het e-mailadres van de koper dat is opgegeven in de gebruikersinterface of in de bestelling (hierna het ‚Äěe-mailadres van de koper‚Äú genoemd). De tekst van deze algemene handelsvoorwaarden is een bijlage bij de bevestigingsmail. Indien de koper een foutief e-mailadres van de koper heeft opgegeven, waardoor de bestellingsbe¬≠vestiging niet bij hem kan worden afgeleverd, is de verkoper gerechtigd de bestelling te annuleren.

2.8.¬†De ontvangstbeves¬≠tiging van de bestelling overeenkomstig artikel 2.7¬†is niet het sluiten van een koopcontract. Gezien het feit dat de verkoper ook ‚Äěfysieke‚Äú vestigingen exploiteert, is hij niet altijd in staat om de beschikbaarheid van de in het koopcontract gespecificeerde artikelen te garanderen. Om deze reden ontstaat het koopcontract pas op het moment van levering van de bevestiging van verzending van de artikelen, die de verkoper op het e-mailadres van de koper levert. Deze bevestiging bevat ook een link naar het formulier voor opzegging van het koopcontract.

2.9. Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid artikelen, bedrag van de aankoopprijs, het geschatte bedrag van de verzendkosten), heeft de verkoper altijd het recht om de koper om een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch) of om de leveringsvoor­waarden van de artikelen of de betaalmethode ten opzichte van het koopcontract te specificeren of te wijzigen.

2.10. De koper erkent dat de verkoper niet verplicht is om een koopovereenkomst te sluiten, in het bijzonder met personen die eerder hun verplichtingen jegens de verkoper wezenlijk hebben nagelaten.

2.11. De koper stemt ermee in om bij het sluiten van het koopcontract middelen voor communicatie op afstand te gebruiken. De kosten die de koper maakt bij het gebruik van de technieken voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van het koopcontract (internetverbin­dingskosten, telefoonkosten) draagt de koper zelf en hij erkent dat de hoogte van deze kosten afhankelijk kan zijn van de voorwaarden van de door de koper gebruikte internet- of telefoonverbinding.

2.12. Totdat de koper het artikel aanneemt, heeft de verkoper het recht om op elk willekeurig moment het koopcontract op te zeggen. In dit geval retourneert de verkoper de koopprijs zonder onnodige vertraging aan de koper, en dat door storting ervan op de door de koper opgegeven rekening.

2.13. Als het artikel een cadeaubon is voor de aankoop van artikelen van de verkoper, is de geldigheid van een dergelijke cadeaubon beperkt tot 6 maanden vanaf de datum van aankoop. Kortingen hebben geen betrekking op de aankoop van cadeaubonnen. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aankoop en het gebruik van cadeaubonnen zijn beschikbaar op https://www.queens.cz/sekce/poukazky/.

3. ARTIKELPRIJS EN BETALINGSVOOR­WAARDEN

3.1. Samen met de koopprijs is de koper tevens gehouden de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de artikelen voor het overeengekomen bedrag aan de verkoper te voldoen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden onder de koopprijs tevens de kosten verbonden aan de verpakking en levering van het artikel verstaan.

3.2. In het geval van contante betaling of onder rembours is de aankoopprijs betaalbaar bij ontvangst van het artikel. In het geval van een niet-contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 1 dag na bevestiging van ontvangst van de bestelling overeenkomstig artikel 2.7 van deze algemene handelsvoorwaarden.

3.3. In het geval van een niet-contante betaling is de koper verplicht om de aankoopprijs van de artikelen samen met het variabele betalingssymbool te betalen. In het geval van een niet-contante betaling is aan de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen voldaan op het moment van bijschrijving van het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper.

3.4. De verkoper heeft onder meer het recht om, in het geval dat de koper de bestelling niet bevestigt (art. 2.9), betaling van de volledige koopprijs te eisen alvorens de artikelen naar de koper te verzenden.

3.5. Eventuele kortingen op de prijs van artikelen die door de verkoper aan de koper worden verstrekt, kunnen niet met elkaar worden gecombineerd en de korting kan alleen worden toegepast op artikelen zonder korting.

3.6.¬†Als dit gebruikelijk is in de gang van zaken of als dit is bepaald door algemeen bindende wettelijke voorschriften, zal de verkoper de koper een fiscaal bewijsstuk sturen¬†‚Äď een factuur met betrekking tot betalingen die zijn gedaan op basis van het koopcontract. De verkoper draagt belasting over de toegevoegde waarde af. Fiscaal bewijsstuk¬†‚Äď de factuur wordt door de verkoper aan de koper uitgereikt en in elektronische vorm verzonden naar het e-mailadres van de koper, eventueel in papieren vorm samen met de artikelen.< /¬†p>

4. OPZEGGING VAN HET KOOPCONTRACT ZONDER OPGAVE VAN REDEN

4.1. De koper erkent dat volgens de bepalingen van par. 1837 van het burgerlijk wetboek, het onder meer niet mogelijk is om het koopcontract op te zeggen

4.1.1. als de geleverde artikelen of het integrerende deel daarvan een audio- of video-opname of computerprogramma of ander auteursrechtelijk beschermd werk waren en de koper de originele verpakking heeft geschonden;

4.1.2. als de aankoop een artikel betrof dat was aangepast naar de wensen van de koper of was aangepast aan de koper, evenals bederfelijke artikelen,

4.1.3. als de geleverde artikelen onomkeerbaar vermengd zijn met andere artikelen,

4.1.4.¬†als de artikelen in een gesloten container zijn geleverd, maar de koper ze uit de verpakking heeft gehaald en als het om hygi√ęnische redenen niet mogelijk is om de artikelen te retourneren,

4.2. Behoudens het in artikel 4.1 bedoelde geval of enig ander geval waarin het koopcontract niet zonder opgave van redenen tot gevolg kan worden genomen, heeft de koper het recht om zonder opgave van redenen en zonder boete binnen 14 dagen het koopcontract op te zeggen.

4.2.1. vanaf ontvangst van de artikelen door de koper of door een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder), of

4.2.2. vanaf ontvangst van de laatste levering van de artikelen door de koper of door een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder) in het geval dat de koper verschillende artikelen binnen één bestelling heeft besteld, maar de verkoper ze afzonderlijk in twee of meer leveringen heeft geleverd, of</ p>

4.2.3. vanaf ontvangst door de koper van het laatste artikel of een deel van het artikel door de koper of een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder) als het door de verkoper wordt geleverd in artikeldelen bestaande uit meerdere zaken of onderdelen.

4.3.¬†De aanbevolen manier om het koopcontract op te zeggen op grond van dit artikel 4¬†is een schriftelijke opzegging, verzonden hetzij per gewone post naar het adres van de locatie van de verkoper (Saluthem, EXPANDECO¬†‚Äď Queens, Prinses Beatrixstraat 11, 6463¬†AP, Kerkrade, NL), hetzij via een elektronisch formulier dat beschikbaar is op https://www.iqueens.nl/‚Ķretourneren/. Bij de opzegging raden wij de koper aan zijn voor- en achternaam, het bestelnummer en de datum van verzending van de bestelling (datum van aankoop) te vermelden.

4.4. In geval van opzegging van het contract overeenkomstig artikel 4.2 van de algemene handelsvoorwaarden wordt het koopcontract in zijn geheel geannuleerd. De koper is verplicht om de artikelen binnen 14 dagen na de datum waarop hij de opzegging van het koopcontract aan de verkoper heeft verzonden, aan de verkoper te verzenden of te overhandigen. Wij raden de koper aan de artikelen onbeschadigd en niet-versleten terug te brengen, met alle accessoires en volledige documenten (aankoopbewijs, instructies, garantiebewijs) en, indien mogelijk, in de originele verpakking (vooral in het geval van schoenen). De koper is verplicht om de artikelen te verzenden of persoonlijk terug te sturen naar het adres van de vestiging zoals dat hierboven vermeld is in artikel 4.3.

4.5. Nadat de koper het artikel overeenkomstig artikel 4.4 van de algemene voorwaarden heeft geretourneerd, heeft de verkoper het recht om het geretourneerde artikel te controleren, met name om te bepalen of het geretourneerde artikel beschadigd, versleten of gedeeltelijk verbruikt is.< / p>

4.6. In geval van opzegging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4.2 van de algemene voorwaarden, zal de verkoper de koper binnen veertien (14) dagen na de levering van de opzegging van het koopcontract de koopprijs teruggeven, inclusief de reeds betaalde kosten voor het vervoer van het artikel die overeenkomen met de goedkoopste leveringsmethode van de door de verkoper aangeboden artikelen,< / p>

4.6.1. door niet-contante storting op een door de koper opgegeven rekening, en anders op de rekening van waaraf de koper de koopprijs van het artikel heeft betaald

4.7.¬†Ongeacht de in artikel 4.6¬†genoemde termijn is de verkoper echter niet verplicht om de financi√ęle middelen aan de koper over te maken voordat de koper het artikel aflevert op het adres van de in artikel 4.3¬†bedoelde vestiging, of voordat de koper aantoont dat hij het artikel aan de verkoper heeft verzonden.

4.8. De koper draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van het artikel, zelfs als het artikel vanwege het karakter ervan niet op de gebruikelijke manier kan worden geretourneerd.

4.9. De koper is niet aansprakelijk in verband met de opzegging van het Koopcontract overeenkomstig artikel 4.2 voor de aantasting van de waarde van het artikel als gevolg van de behandeling van het artikel op de manier die nodig is om vertrouwd te raken met de aard en kenmerken van het artikel, inclusief de functionaliteit van het artikel. Indien het artikel echter in beschadigde, versleten of gedeeltelijk verbruikte toestand aan de verkoper wordt geleverd en als dergelijke schade, slijtage of gedeeltelijk verbruik is ontstaan als gevolg van een andere behandeling van het artikel dan nodig is om het te behandelen met betrekking tot de aard en kenmerken ervan, is de koper verantwoordelijk tegenover de verkoper voor de waardevermindering van het artikel die hierdoor wordt veroorzaakt. In een dergelijk geval heeft de verkoper het recht om zijn vordering die overeenkomt met de vermindering van de waarde te verrekenen met het recht van de koper op terugbetaling van de prijs van het artikel.

4.10. Indien samen met het artikel een geschenk aan de koper wordt verstrekt, wordt de schenkingsove­reenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de voorwaarde dat als de consument het koopcontract opzegt, de schenkingsove­reenkomst voor een dergelijk geschenk vervalt en de koper verplicht is het verstrekte geschenk samen met het artikel aan de verkoper te retourneren.

4.11.¬†Dit gehele artikel 4¬†is niet van toepassing op een koopcontract gesloten met een ondernemer in de zin van par. 420¬†van het burgerlijk wetboek (hierna de ‚Äěondernemer‚Äú), hoewel naar alle kopers een link naar het opzeggingsformulier uit het koopcontract wordt verzonden in de bevestiging van de verzending van het artikel overeenkomstig artikel 2.8.¬†Ondernemers hebben alleen het recht om ontslag te nemen om de redenen die zijn vermeld in het burgerlijk wetboek.

5. TRANSPORT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

5.1. De wijze van levering van het artikel wordt door de koper gekozen uit de mogelijkheden die zijn vermeld in de webinterface van de winkel.

5.2. Indien de verkoper op grond van het koopcontract verplicht is het artikel te leveren op de door de koper in de bestelling opgegeven plaats, is de koper verplicht het artikel bij levering over te nemen. Indien de koper het artikel bij levering niet overneemt, is hij aansprakelijk voor de schade die aan de verkoper is toegebracht; de verkoper heeft ook het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract.

5.3. In het geval dat het om redenen aan de kant van de koper noodzakelijk is om het artikel herhaaldelijk of op een andere manier te leveren dan vermeld in de bestelling, is de koper verplicht de kosten te betalen die gepaard gaan met de herhaalde levering van het artikel of de kosten in verband met een andere wijze van levering.< / p>

5.4. Bij het overnemen van het artikel van de vervoerder is de koper verplicht om de ongeschondenheid van de verpakking van het artikel te controleren en, in geval van defecten, de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval van geschonden verpakking die wijst op ongeoorloofde inbraak in de zending, hoeft de koper de zending niet van de vervoerder aan te nemen. Door ondertekening van de leveringsbon bevestigt de koper dat de verpakking van de zending die het artikel bevat, intact is gebleven. De koper is ook verplicht om alle geleverde artikelen fysiek te inspecteren en, als er tekenen van schade zijn, contact op te nemen met de verkoper.

5.5. Andere rechten en verplichtingen van de partijen bij het vervoer van artikelen kunnen worden aangepast door de speciale leveringsvoor­waarden van de verkoper, indien deze door de verkoper zijn uitgegeven. Het bedrag van de transportkosten en andere informatie over de leveringsvoor­waarden van de artikelen vindt u op de volgende pagina's: https://www.queens.cz/postovne/.

6. AANSPRAKELIJ­KHEID VOOR DEFECTEN, GARANTIE

6.1.¬†De rechten en verplichtingen van de contractpartijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor defecten, met inbegrip van de garantieaanspra¬≠kelijkheid van de verkoper, worden geregeld door de relevante algemeen bindende voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van de par. 2099¬†e.v. van het burgerlijk wetboek. In het geval van kopers¬†‚Äď consumenten zijn ook de bepalingen van par. 2158¬†en verder van het burgerlijk wetboek van toepassing.

6.2. De koper is verplicht het gereclameerde artikel uiterlijk één maand na het einde van het tijdstip waarop de reclamatie moest worden afgehandeld en, indien deze later werd afgehandeld, binnen een maand na de informatie over de afwikkeling ervan op te halen, tenzij de verkoper en de koper anders overeenkomen. Als de koper het gereclameerde artikel niet binnen de gestelde termijn ophaalt, heeft de verkoper recht op een opslagvergoeding van CZK 20 per dag vanaf de eerste dag waarop de deadline voor het ophalen van het gereclameerde artikel is verstreken.< /p>

6.3. Indien de koper het gereclameerde artikel niet ophaalt, zelfs niet na 6 maanden nadat de verkoper hem op de hoogte heeft gesteld van de afwikkeling van de reclamatie, heeft de koper het recht om het niet-afgehaalde artikel te verkopen. De koper zal de verkoper daarop attenderen in het kader van de kennisgeving van afwikkeling van de reclamatie, of later. Op de eigenhandige verkoop is par. 2428 van het burgerlijk wetboek van toepassing. Als het gereclameerde artikel onverkoopbaar of aanzienlijk beschadigd is, dan is de verkoper gerechtigd om het artikel na een nutteloos verstrijken van de termijn van 6 maanden te vernietigen of weg te gooien.

6.4. Andere rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor defecten worden geregeld door het reclamatiereglement van de verkoper.

7. OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTSLUITENDE PARTIJEN

7.1. De koper verkrijgt eigendom van het artikel door de volledige aankoopprijs van het artikel te betalen.

7.2. De koper erkent dat de software en andere componenten die de webinterface van de winkel vormen (inclusief foto's van de aangeboden artikelen) auteursrechtelijk beschermd zijn. De koper verbindt zich ertoe geen enkele activiteit uit te voeren die hem of derden in staat zou kunnen stellen om in te grijpen in of oneigenlijk gebruik te maken van de software of andere componenten die de webinterface van de winkel vormen.

7.3. De koper is niet gerechtigd om mechanismen, software of andere werkwijzen te gebruiken die een negatieve invloed kunnen hebben op de werking van de webinterface van de winkel. De webinterface van de winkel kan alleen worden gebruikt voor zover deze niet ten koste gaat van de rechten van andere klanten van de verkoper en die in overeenstemming is met het doel ervan.

7.4. De verkoper is niet gebonden aan gedragscodes in de zin van de bepalingen van par. 1826, lid 1, lett. e) van het burgerlijk wetboek.

7.5. De koper erkent dat de verkoper niet aansprakelijk is voor fouten die ontstaan als gevolg van ingrijpen door derden in de website of als gevolg van het gebruik van de website in strijd met het doel ervan.

7.6.¬†De Tsjechische handelsinspectie (ńĆesk√° obchodn√≠ inspekce), met maatschappelijke zetel ҆tńõp√°nsk√° 567/15, 120 00¬†Praha 2, ondernemingsnummer: 000 20¬†869, internetadres:¬†http://www.coi.cz

is bevoegd voor buitengerechtelijke afwikkeling van geschillen uit het koopcontract.

8.¬†BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERZENDING VAN COMMERCI√čLE COMMUNICATIE

8.1. De principes voor het verwerken van persoonsgegevens van kopers vindt u hier: https://www.iqueens.nl/…onsgegevens/

9. LEVERING

9.1. Tenzij anders overeengekomen, moet alle correspondentie met betrekking tot het koopcontract schriftelijk, per e-mail, persoonlijk of per aangetekende post via de exploitant van de postdienst (naar keuze van de afzender) aan de andere partij worden bezorgd. De bestelling wordt aan de koper geleverd op het adres van de elektronische post, dat is opgegeven in zijn gebruikersaccount.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Als de relatie met betrekking tot het gebruik van de website of de juridische relatie die door het koopcontract is vastgelegd een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie onderhevig is aan het Tsjechische recht. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van de algemeen verbindende voorschriften.

10.2. De koper heeft de mogelijkheid om eventuele reclamaties schriftelijk of elektronisch aan de verkoper door te geven via e-mail naar het e-mailadres van de verkoper. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om niet te reageren op reclamaties van derden die geen koopovereenkomst met de verkoper hebben gesloten.

10.3.¬†Als de koper niet tevreden is met de oplossing van de reclamatie of de reclamatie door de verkoper, of als hij helemaal niet met de verkoper wil communiceren, heeft hij het recht zich met zijn reclamatie te wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Tsjechische handelsinspectie (ńĆesk√° obchodn√≠ inspekce (ńĆOI): <a href = ‚Äěhttp://www.co¬≠i.cz/‚Äú>http:/¬≠/www.coi.cz/. 10.4.¬†De verkoper heeft het recht om zijn artikelen te verkopen op basis van een handelsvergunning en de activiteit van de verkoper is niet onderworpen aan een andere vergunning. De handelsinspectie wordt in het kader van zijn bevoegdheid uitgevoerd door het desbetreffende bureau voor handelsvergun¬≠ningen.

10.5. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden ongeldig of ineffectief is of dat wordt, komt in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling, waarvan de betekenis zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling ligt. De ongeldigheid of ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Wijzigingen en aanvullingen op het koopcontract of de algemene voorwaarden vereisen een schriftelijke vorm.

10.6. Het koopcontract, inclusief de algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk voor de koper.

10.7. Als de koper een buitenlandse entiteit is, is het Tsjechische recht van toepassing op de juridische relatie die voortvloeit uit het koopcontract of op enige andere juridische relatie die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van de internetwinkel. Tegelijkertijd wordt de toepassing van het Verdrag van de VN inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk uitgesloten.

10.8. Contactge­gevens van de verkoper:

Adres voor levering:
Packeta/mySendle Crossdock¬†‚Äď 94292445
Graafstroomstraat 2
3044AR Rotterdam
The Netherlands

Adres voor elektronische post hoi@iqueens.nl
Telefoon +420¬†604¬†995¬†511 (Ma¬†‚Äď Vr: 9.00¬†‚Äst17.00)

10.9. Deze algemene handelsvoorwaarden worden geldig en treden in werking op 1 juli 2018