Retourzendingen

1. Inleidende bepalingen

1.1 Reclamati­ereglement

1.1.1¬†Dit Reclamatiereglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 2166¬†van het Burgerlijk Wetboek en is van toepassing op artikelen die zijn gekocht door de koper (hierna de ‚ÄěKoper‚Äú genoemd) in de Queens Store (Queens.cz), beheerd door Queens Store s.r.o., met maatschappelijke zetel te Thamova 166/18, 186 00¬†Praha 8, identificatie¬≠nummer: 06551203, id. nr. bedrijven:

ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de regionale rechtbank (Krajsk√Ĺ soud) in Ostrava, doss.nr. C 72332 (verder ‚ÄěVerkoper‚Äú genoemd)

In het Reclamatiereglement worden de inhoud, omvang, voorwaarden en duur van de aansprakelijkheid voor defecten aan de artikelen, gekocht bij de winkel van Queens (Queens.cz) verklaard.

1.1.2¬†Het Reclamatiereglement is bedoeld voor Kopers¬†‚Äď consumenten die artikelen (hierna ‚ÄěArtikelen‚Äú genoemd) hebben gekocht in de internetwinkel van de Verkoper (hierna de ‚ÄěOnline Winkel‚Äú genoemd). Op alle Kopers (inclusief Kopers¬†‚Äď ondernemers) is slechts artikel 3¬†van het Reclamatiereglement van toepassing, waarin wordt beschreven hoe defecte Artikelen kunnen worden gereclameerd. De Koper¬†‚Äď ondernemer is een persoon die voldoet aan de kenmerken van de ondernemer in de zin van ¬ß 420¬†van wet nr. 89/2012 Coll., van het burgerlijk wetboek (hierna het ‚Äěburgerlijk wetboek‚Äú genoemd). Artikel 2.5¬†van dit Reclamatiereglement is dan exclusief van toepassing op ondernemers.

1.1.3 Onder artikelen worden artikelen verstaan die zijn gekocht in de internetwinkel van Queens (Queens.cz).

2. Welke rechten heeft u bij defecten aan een artikel

2.1 Wat is een defect aan een artikel

2.1.1 De Verkoper antwoordt de Koper dat het artikel bij ontvangst geen defect vertoont. In het bijzonder zal de verkoper de koper antwoorden dat op het moment dat de Koper het Artikel aannam: < / p>

  2.1.2 Als een defect aan het Artikel wordt de levering van een Artikel beschouwd, dat geen van de vereiste kenmerken heeft als vermeld in artikel 2.1.1.

  2.1.3 Als het defect zich binnen zes maanden na ontvangst voordoet, wordt aangenomen dat de zaak al bij inontvangstneming defectief was.

  2.2 Wanneer kan de Koper geen aanspraken maken op grond van een defect Artikel

  2.2.1 De Koper kan geen aanspraken maken op grond van defecten van het Artikel, de kwaliteitsgarantie is niet van toepassing en de Verkoper, noch de fabrikant of de distributeur zijn aansprakelijk:

  1. in het geval van een Artikel dat tegen een lagere prijs werd verkochtvanwege de defecten, waarvoor een lagere prijs van dit Artikel werdovereengekomen,
  2. in geval van een Defect als gevolg van oneigenlijk gebruik van het Artikel,indien dit heeft geleid tot beschadiging ervan,
  3. voor defecten die ontstaan zijn als gevolg van niet-naleving van deaanwijzingen die door de fabrikant of distributeur zijn gespecificeerd in dedocumentatie bij het Artikel.

  2.2.2 Andere uitzonderingen of beperkingen van de garantie zijn mogelijk als deze door de fabrikant of distributeur van het |Artikel in hun garantievoorwaarden vermeld worden, maar alleen als ze niet in strijd zijn met de Tsjechische wetgeving.

  2.3¬†Waar heeft de Koper¬†‚Äď consument recht op in het geval van een defectief Artikel:

  2.3.1 Levering van een nieuw Artikel: De Koper heeft slechts dan het recht op levering van een nieuw Artikel,

  1. als dit niet redelijk is gezien de aard van het defect, bijv. als het defectzonder onnodige vertraging kan worden verholpen (in een dergelijk geval heeft deKoper alleen het recht op gratis verhelpen van het defect van het Artikel),
  2. als het een te verhelpen defect van het Artikel betreft dat herhaaldelijk isopgetreden, of
  3. als het Artikel vele defecten vertoont.

  2.3.2 Vervanging van een onderdeel van het Artikel: Als het defect alleen van toepassing is op delen van het Artikel (bijv. beschadigde veters voor schoenen die anderszins verder geen defecten bevatten), kan de Koper alleen om vervanging van dit onderdeel vragen. De Koper heeft ook het recht om te verzoeken om vervanging van het deel van de Goederen als de defecten zich herhaaldelijk voordoen, of als het Artikel meerdere defecten vertoont.

  2.3.3 Gratis verhelpen van het defect (reparatie)

  2.3.4 Opzegging van het Koopcontract: De Koper kan het Koopcontract slechts opzeggen, als

  1. als levering van een nieuw Artikel, resp. vervanging van een onderdeel vanhet Artikel niet mogelijk is,
  2. als het een te verhelpen defect aan het Artikel betreft dat herhaaldelijk isopgetreden, of
  3. als het Artikel vele defecten vertoont.

  2.3.5¬†Redelijke korting: De Koper kan alleen aanspraak maken op een redelijke korting als hij geen van zijn hierboven in art. 2.3.1¬†‚Äď 2.3.4¬†genoemde rechten heeft toegepast. Bovendien kan de Koper om een redelijke korting verzoeken in de gevallen, waarin hij weliswaar enkele van zijn rechten, genoemd art. 2.3.1¬†‚Äď 2.3.3¬†heeft toegepast,¬†maar

   2.3.6 De koper kan geen aanspraken maken op grond van een defecte prestatie als de Koper vóór de inontvangstneming van het Artikel wist dat het een defect had (bijv. als dit uitdrukkelijk en begrijpelijk was vermeld in de omschrijving van het Artikel in het Koopcontract of ook op de website van de Internetwinkel), of als de Koper het defect zelf heeft veroorzaakt.

   2.4¬†Termijn voor het maken van een aanspraak op grond van een defect product voor de Koper¬†‚Äď Consument, kwaliteitsgarantie

   2.4.1 De koper heeft het recht om aanspraken te maken op grond van een defect aan een Artikel dat zich voordoet bij het Artikel binnen 24 (vierentwintig) maanden na inontvangstneming ervan. Dit geldt ook, als de Koper geen garantiebewijs of andere verklaring heeft ontvangen.

   2.4.2 Als in het Koopcontract of de omschrijving van het Artikel vermeld staat dat op het Artikel onder een kwaliteitsgarantie valt of als het Artikel vergezeld gaat van een garantieverklaring (een zog. garantiecerti­ficaat), verbindt de Verkoper zich er hierbij toe een Artikel te leveren dat gedurende een bepaalde periode geschikt zal zijn voor het gebruikelijke doel of dat zijn normale eigenschappen zal behouden. Elk onderdeel van een Artikel kan onder een kwaliteitsgarantie vallen. De garantieperiode loopt vanaf de ontvangst van het Artikel door de Koper.

   2.4.3 Als het Koopcontract en de garantieverklaring volgens art. 2.4.2 de verschillende garantietermijnen bepalen, geldt de periode van de langste garantieperiode, tenzij de Verkoper en de Koper uitdrukkelijk een andere garantietermijn overeengekomen zijn. Zelfs de regeling voor een kortere garantieperiode doet echter niets af aan het feit dat de Koper op dat moment het recht uit het defect op grond van art. 2.4.1 mag uitoefenen, terwijl verkorting van deze termijn niet effectief is (er wordt geen rekening mee gehouden).

   2.4.4 Dezelfde gevolgen als de uitdrukkelijke verklaring van kwaliteitsgarantie volgens art. 2.4.2 heeft het feit dat op het verkochte Artikel, net zoals op de verpakking ervan, in de instructies die bij het Artikel gevoegd zijn of in de reclame in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften, de periode wordt vermeld, gedurende welke het Artikel gebruikt kan worden.

   2.5¬†Rechten uit gebrekkige nakoming voor de Koper¬†‚Äď ondernemer

   2.5.1¬†Op de rechten van de Koper¬†‚Äď ondernemer uit gebrekkige nakoming zijn de bep. van ¬ß 2099¬†‚Äď 2112¬†van het burgerlijk wetboek van toepassing.

   3. Hoe een defect Artikel te reclameren

   3.1 Reclamatie (melding) van defecten aan Artikelen

   3.1.1 De koper is verplicht om defecten aan een Artikel te reclameren (melden) in de filialen van de Verkoper die vermeld staan in art. 4 van het Reclamatiereglement of op het daar vermelde postadres van de Verkoper. Als in het garantiebewijs echter een andere voor reparatie bestemde ondernemer wordt vermeld die zich dichter bij de plaats van de verkoper of de koper bevindt, zal de koper het recht op reparatie uitoefenen bij de ondernemer die is aangewezen om de garantiereparatie uit te voeren.

   3.1.2 De koper is verplicht om de gereclameerde goederen zonder onnodige vertraging na indiening van de reclamatie naar de Verkoper of een andere ondernemer, bestemd voor reparatie, te sturen. De termijn gedurende welke de Koper in gebreke is met het verzenden van het Artikel naar de Verkoper is niet inbegrepen in de termijn voor de behandeling van de reclamatie overeenkomstig artikel 3.3.1.

   3.1.3 Wij raden de Koper aan om het gereclameerde Artikel zodanig voor te bereiden voor transport dat het Artikel niet beschadigd raakt en, indien nodig, het Artikel te markeren volgens het karakter ervan (breekbaar, enz.). Het risico van schade aan de zaak komt voor rekening van de Koper tot de levering ervan aan de Verkoper.

   3.1.4 Indien een Artikel volgens het gesloten koopcontract duidelijke defecten vertoont (bijv. een beschadigde transportverpak­king), dan heeft de Koper het recht om het artikel niet in ontvangst te nemen. In dat geval wordt het Artikel teruggestuurd naar de Verkoper. Die is verplicht om alles in orde te brengen en om het Artikel zo spoedig mogelijk opnieuw aan de Koper te verzenden.

   3.2 Procedure voor maken van een aanspraak op gratis reparatie (verhelpen van een defect) aan het Artikel

   3.2.1 Als de Koper zijn recht uitoefent om te verzoeken om defecten aan het Artikel te verhelpen door reparatie, en in het garantiecertificaat wordt voor garantiereparaties van het Artikel een andere ondernemer dan de Verkoper bepaald, wiens maatschappelijke zetel of vestigingsplaats zich op dezelfde plaats bevindt als in het geval van de Verkoper, of op een plaats dichter bij de Koper, dan zal de Koper het recht op garantiereparatie uitoefenen bij de ondernemer zoals gespecificeerd in het garantiecerti­ficaat. Deze informatie is in voorkomend geval te vinden in het document ter vervanging van het garantiecerti­ficaat.

   3.3 Afhandeling van de reclamatie door de Verkoper

   3.3.1¬†Over een reclamatie ingediend door de Koper¬†‚Äď consument wordt door de Verkoper onmiddellijk en in complexe gevallen binnen drie werkdagen, een besluit genomen. Deze periode omvat niet de tijd die in overeenstemming met het type product nodig is voor de deskundige beoordeling van het defect. De Verkoper is verplicht de door Koper¬†‚Äď consument ingediende reclamatie zonder overbodig uitstel, maar binnen 30¬†dagen na de datum van de reclamatie, af te wikkelen. De Verkoper informeert de Koper telefonisch en/of door toezending van het Reclamatieprotocol volgens art. 3.3.2.¬†over de uitslag van de afhandeling van de reclamatie.

   3.3.2¬†De verkoper is verplicht om over de afhandeling van de reclamatie van de Koper¬†‚Äď consument in de zin van ¬ß 19¬†lid 1¬†van wet nr. 634/1992 Coll., betreffende consumentenbes¬≠cherming, een reclamatierapport op te stellen met ten minste de volgende inhoud:

    De Verkoper is verplicht om de Koper het Reclameprotocol schriftelijk toe te zenden naar diens adres, zoals vermeld in de melding van de gereclameerde defecten. De Verkoper kan met de Koper overeenkomen om het reclamatieprotocol per e-mail naar het e-mailadres van de Koper te sturen.

    3.3.3 De verplichting om een reclamatierapport op te stellen geldt ook voor andere personen die zijn aangewezen om de reparatie te verrichten.

    De koper is verplicht het gereclameerde artikel uiterlijk één maand na het einde van het tijdstip waarop de reclamatie zou moeten zijn afgehandeld op te halen, en, indien deze reclamatie later werd afgehandeld, binnen een maand na de informatie over de afwikkeling ervan, tenzij de verkoper en de koper anders overeenkomen. Als de Koper het gereclameerde Artikel niet binnen de gestelde termijn ophaalt, heeft de Verkoper recht op opslagkosten en, indien nodig, op eigenhandige verkoop onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de algemene voorwaarden van de internetwinkel Queens.cz en in het burgerlijk wetboek.

    4. Adres van de Verkoper

    4.1 Afleveradres voor reclamaties voor Tsjechische en buitenlandse klanten (Koper):

    Saluthem, EXPANDECO¬†‚Äď Queens
    Prinses Beatrixstraat 11
    6463 AP Kerkrade
    Nederland

    4.2 Postadres reclamaties voor Slowaakse klanten (Kopers):

    Queens Store s.r.o.
    PO BOX 84
    022 01¬†ńĆadca
    Slowaakse Republiek

    5. SLOTBEPALINGEN

    5.1 Dit reclamatiereglement wordt geldig en treedt in werking op 28 juni 2018

    Gereed voor download: Reclamatiefor­mulier Queens.cz (PDF)