Voorwarden

Queens Store s.r.o. handelsonderneming

met maatschappelijke zetel te Thámova 166/18, 186 00, Praag 8, Tsjechië

ID: 06551203

geregistreerd in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, dossiernummer 192700, sectie C voor de verkoop van goederen via een online winkel op het internetadres www.iqueens.nl 

 

 

 

Contact information of the Seller: 

Packeta/mySendle Crossdock - 94292445, Graafstroomstraat 2, 3044AR, Rotterdam, The Netherlands

e-mailadres [email protected]

telefoon +31 (97) 010280027

 

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") van Queens s.r.o. handelsonderneming, met statutaire zetel te Thámova 166/18, ID: 06551203, ingeschreven in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, sectie 192700, dossiernummer C (hierna de "verkoper" genoemd), in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751, paragraaf 1 van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het “Burgerlijk Wetboek”), de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Verdragsluitende Partijen die voortvloeien uit of op grond van een koopovereenkomst (hierna de "Koopovereenkomst") gesloten tussen de verkoper en een andere persoon (hierna de "koper") via de online winkel van de verkoper. De online winkel wordt beheerd door de verkoper op de internetwebsite www.iqueens.nl (hierna de "Website" genoemd) via de web interface (hierna de "Webinterface Business").

 

Inhoudsopgave

 

Precontractuele kennisgeving voor koper-consument

 1. Inleidende bepalingen

 2. Gebruikers account

 3. Totstandkoming van het koopcontract

 4. Prijs van goederen en betalingsvoorwaarden

 5. Terugtrekking uit het koopcontract

 6. Transport en levering van goederens

 7. Rechten van gebrekkige nakoming

 8. Andere rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen

 9. Queens Essentials Levenslange Garantie
 10. Verklaring over privacybescherming

 11. Slotbepalingen

Precontractuele kennisgeving voor koper-consument

 

 1. De kosten van langeafstandscommunicatie zijn niet anders dan het basistarief dat door hun vervoerder/dienstverlener aan de Koper in rekening wordt gebracht; de Koper is niet verplicht om met de Verkoper te communiceren via lijnen die aan de Verkoper in rekening worden gebracht.

 2. De verkoper eist volledige betaling van de aankoopprijs vóór levering van de goederen. Betalingen worden gedaan via bankoverschrijving, onder rembours, betaling met creditcard via internet of andere methoden die worden vermeld in het gedeelte BETALING op de website HIER. Bij persoonlijk ophalen ter plaatse betalen Kopers de reis van en naar het pand. Bij bezorging via een postdienst worden de bezorgkosten beheerst door de tarieven die worden vermeld in het gedeelte LEVERING op de website HIER.

 3. Voor goederen die op verzoek van de koper worden gewijzigd, is een aanbetaling van 30% van de uiteindelijke prijs van de goederen vereist; de overeenkomst voor goederen die op verzoek van de koper zijn gewijzigd, kan niet zonder opgaaf van redenen worden herroepen binnen de termijn overeenkomstig artikel V.2.

 4. De Verkoper sluit geen contracten af ​​met terugkerende prestaties of contracten voor onbepaalde tijd. Indien het een dergelijk contract faciliteert, zal de kortste periode waarvoor de partijen aan het contract gebonden zijn, worden meegedeeld door de aanbieder van de terugkerende prestatie, inclusief de prijs of de methode om deze te bepalen voor één factureringsperiode, die altijd zal zijn één maand, op voorwaarde dat deze prijs vast is, en details van belastingen, heffingen en kosten voor de levering van de goederen of diensten.

 5. Alle prijzen van goederen en diensten staan ​​vermeld in de webinterface van de winkel inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW), prijzen voor verzending staan ​​vermeld in het gedeelte LEVERING op de website HIER.

 6. De Koper heeft het recht om de gesloten overeenkomst (tenzij anders vermeld) binnen dertig dagen te herroepen, wat van kracht is wanneer het gaat om:

 1. De Consument kan de Overeenkomst niet herroepen in de volgende gevallen:

 1. In geval van herroeping van de overeenkomst draagt ​​de koper de kosten van het terugzenden van de goederen en, in het geval van een overeenkomst die is gesloten door middel van communicatie op afstand, de kosten van terugzending van de goederen indien de goederen niet via de gebruikelijke post kunnen worden teruggezonden. route vanwege hun aard. Indien de koper de overeenkomst herroept, zal hij de ontvangen goederen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping aan de verkoper verzenden of overhandigen.

  Koper dient de goederen compleet, dat wil zeggen inclusief alle geleverde toebehoren, met volledige documentatie, onbeschadigd, schoon, bij voorkeur inclusief originele verpakking, terug te sturen in de staat en waarde waarin de goederen zijn ontvangenIn het geval dat de goederen niet in hun originele verpakking worden teruggezonden en/of de originele verpakking beschadigd wordt teruggezonden, heeft de Verkoper recht op een vergoeding voor de niet teruggezonden en/of beschadigde originele verpakking. Deze vergoeding zal door de Verkoper in mindering worden gebracht op het bedrag dat aan de Koper moet worden terugbetaald wegens zijn terugtrekking uit de Koopovereenkomst. De Koper is jegens de Verkoper aansprakelijk voor elke waardevermindering van de betrokken goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verschilt van de behandeling die vereist is door hun aard en kenmerken.

 1. De Consument heeft het recht de goederen op zodanige wijze te proberen dat

 1. Het contract wordt hoofdzakelijk in de Nederlandse taal gesloten, na afronding van de business case archiveert de verkoper de gegevens. Het gesloten contract wordt door de verkoper gearchiveerd gedurende ten minste vijf jaar vanaf de datum van sluiting, maar niet langer dan voor de periode volgens de relevante wettelijke voorschriften, met het oog op de succesvolle uitvoering ervan en is niet toegankelijk voor niet-betrokken derden.

 2. In het geval dat een klacht niet wordt afgehandeld, heeft de koper het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende of staatstoezichthoudende instantie, de Tsjechische handelsinspectieautoriteit (CTIA). Voor details kunnen Kopers bijvoorbeeld de website https://www.coi.cz/informace-o-adr bezoeken. Kopers hebben ook het recht om het geschil online op te lossen via het speciale ODR-platform dat beschikbaar is op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mediators, onafhankelijke bemiddelaars van communicatie tussen de partijen bij een conflict, zijn ook betrokken bij de buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Een lijst van deze bemiddelaars is beschikbaar op www.justice.cz, waar u kunt zoeken naar consumentengeschillen. Bemiddelaars stellen individueel hun voorwaarden vast..

 3. Door een bestelling in te dienen, bevestigt de koper dat hij/zij deze Algemene voorwaarden en de volgende documenten en informatie die in de afzonderlijke secties van de website worden vermeld, heeft gelezen voordat hij het koopcontract sluit:

 

 

 

I.

Inleidende bepalingen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin een persoon die voornemens is de goederen van de Verkoper te kopen een rechtspersoon of persoon is die handelt in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten bij het bestellen van goederen of in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep.

 2. Over de van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen kan worden onderhandeld in het Koopcontract. Afwijkingsregelingen in de Koopovereenkomst prevaleren boven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 3. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de Koopovereenkomst. Het Koopcontract en de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor Koper en Verkoper vanaf het moment van totstandkoming van de Koopovereenkomst.

 4. De Verkoper kan de tekst van de Algemene Voorwaarden en hun onderdelen eenzijdig wijzigen of aanvullen in overeenstemming met de wet. Deze bepaling laat onverlet de rechten en verplichtingen die voor de Koper ontstaan ​​vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden of onderdelen daarvan

 5. Verkoper is gerechtigd om in het kader van zijn aanbod op de website af te wijken van de Algemene Voorwaarden.

II.

Gebruikers account

 1. Op basis van de registratie van de Koper op de webinterface van de winkel, heeft de Koper toegang tot zijn/haar gebruikersinterface. Vanuit zijn gebruikersinterface kan de koper goederen bestellen (hierna "gebruikersaccount" genoemd). 

 2. Indien de webinterface van de winkel dit toelaat, kan de koper ook goederen zonder registratie rechtstreeks vanuit de webinterface van de winkel bestellen.

 3. Tijdens de registratie op de website en het bestellen van de goederen is de Koper verplicht correcte en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken. De Koper is verplicht om bij elke wijziging de gegevens in het Gebruikersaccount bij te werken. De gegevens die door de koper in het gebruikersaccount en bij het bestellen van de goederen worden verstrekt, worden door de verkoper als correct beschouwd.

 4. De gegevens die de Koper tijdens de registratie verstrekt, zijn onderverdeeld in verplichte velden en optionele velden. De verplichte velden zijn noodzakelijke gegevens voor het sluiten en uitvoeren van het Koopcontract tussen de Verkoper en de Koper. De optionele velden kunnen vrijwillig door de koper aan de verkoper worden verstrekt en deze vrijwillig verstrekte gegevens kunnen het comfort van de verkoper vergroten tijdens de uitvoering van het contract, of worden gebruikt om de koper te personaliseren voor een betere gerichte van zakelijke berichten

 5. De toegang tot het Gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn/haar gebruikersaccount.

 6. De Koper is niet bevoegd om het gebruik van het gebruikersaccount aan derden toe te staan.

 7. De Verkoper kan het gebruikersaccount annuleren, vooral als de Koper zijn/haar gebruikersaccount gedurende meer dan 2 jaar niet gebruikt, of als de Koper zijn/haar verplichtingen onder het Koopcontract (inclusief de Algemene Voorwaarden) schendt of als de Verkoper verandert de technologie zodat deze incompatibel is met het vorige systeem..

 8. De Koper erkent dat het Gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van de Verkoper, het onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van derden.

 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van het gebruikersaccount en behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van het gebruikersaccount te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 10. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor enig misbruik van het Gebruikersaccount door derden..

III.

Totstandkoming van het koopcontract

 1. Alle presentaties van de goederen op de webinterface van de winkel zijn informatief en de verkoper is niet verplicht om voor deze goederen een koopcontract af te sluiten. 

 2. De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de indicatie van de prijzen van de individuele goederen en de kosten van het terugzenden van de goederen als deze goederen niet via de normale postroute kunnen worden geretourneerd. De prijzen van goederen worden gespecificeerd inclusief btw en alle gerelateerde kosten. De prijzen van goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling vormt geen beperking voor de mogelijkheid van de Verkoper om een ​​Koopcontract af te sluiten tegen individueel overeengekomen voorwaarden.

 3. De webinterface van de winkel bevat informatie over de kosten van verpakking en levering van de goederen..

 4. Om goederen te bestellen, vult de koper het bestelformulier in op de webinterface van de winkel, waarin hij/zij zijn/haar identificatiegegevens verstrekt. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

De Koper heeft het recht de gegevens te controleren en te wijzigen alvorens de bestelling te plaatsen

 1. De bestelling wordt door de koper naar de verkoper verzonden door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken. De gegevens vermeld in de bestelling worden door de Verkoper als correct beschouwd. De Verkoper bevestigt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling aan de Koper via e-mail, met name naar het e-mailadres van de Koper dat is opgegeven in het Gebruikersaccount of in de bestelling (hierna het "e-mailadres van de Koper").

 2. Verkoper is steeds gerechtigd de Koper om aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch), afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte transportkosten)..

 3. De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper vloeit voort uit de levering van de bevestiging van de bestelling (aanvaarding), die via e-mail naar het e-mailadres van de koper wordt verzonden.

 4. De Koper stemt ermee in om communicatiemiddelen op afstand te gebruiken bij het sluiten van de Koopovereenkomst. De kosten die de Koper maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met de totstandkoming van de Koopovereenkomst (kosten internetverbinding, telefoonkosten) zijn voor rekening van de Koper zelf, die niet afwijken van het basistarief.

 5. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren voor goederen die zijn verkocht aan minder dan 10% van de gebruikelijke prijs of verkocht aan een prijs lager dan 1,2 € (de transportprijs wordt niet beschouwd als de prijs van de goederen).

 6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van goederen waarvoor meerdere andere dan één coupons zijn toegepast, te annuleren.

IV.

 Prijs van goederen en betalingsvoorwaarden

 1. De prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen volgens het koopcontract kunnen door de koper aan de verkoper worden betaald op de manier die hem/haar wordt aangeboden bij het voltooien van de bestelling. De prijs van de goederen is altijd betaalbaar via overschrijving, onder rembours, of ten minste één van de andere online betaalmethoden, op basis van de huidige beschikbaarheid

 2. Naast de koopprijs is de koper ook de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de goederen aan de verkoper tegen het overeengekomen tarief verschuldigd. Tenzij anders vermeld, wordt voorts begrepen dat de koopprijs tevens de kosten omvat die verband houden met de levering van de goederen.

 3. Verkoper verlangt van Koper geen aanbetaling of andere soortgelijke betaling. Dit laat het bepaalde in artikel IV.6 onverlet. van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de verplichting om de koopprijs van de goederen vooruit te betalen.

 4. Bij betaling onder rembours is de koopprijs betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Bij niet-contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 5 werkdagen na het sluiten van de Koopovereenkomst.

 5. Bij niet-contante betaling is de koper verplicht om de aankoopprijs van de goederen samen met het variabele betalingssymbool te betalen. Bij niet-contante betaling is aan de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen voldaan wanneer het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.

 6. De Verkoper heeft het recht, in het bijzonder in het geval dat de Koper geen bijkomende bevestiging van de bestelling geeft (Artikel III.6.), om betaling van de volledige aankoopprijs te eisen alvorens de goederen naar de Koper te verzenden.

 7. Eventuele kortingen op de prijs van goederen die door de Verkoper aan de Koper zijn verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd.

 8. De verkoper zal een belastingdocument afgeven - een factuur aan de koper met betrekking tot betalingen die zijn gedaan in het kader van het koopcontract. De verkoper is een betaler van de belasting over de toegevoegde waarde. De verkoper zal het belastingdocument - factuur aan de koper afgeven na betaling van de prijs van de goederen, en het in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper sturen.

 9. Volgens de Sales Records Act is de verkoper verplicht om een ​​kwitantie af te geven aan de koper, behalve wanneer de aankoopprijs wordt betaald door middel van een niet-contante overboeking. Tegelijkertijd is hij verplicht om de ontvangen verkopen online te registreren bij de belastingdienst; in geval van een technische storing, uiterlijk binnen 48 uur.

V.

Terugtrekking uit het koopcontract

 1. De Koper erkent dat het onder de toepasselijke wetgeving niet mogelijk is om zich terug te trekken uit, onder meer, een contract voor de levering van goederen die zijn gewijzigd volgens de wensen van de Koper of voor de persoon van de Koper, van een contract voor de levering van bederfelijke goederen , alsmede goederen, uit een overeenkomst tot levering van goederen die na de levering onherstelbaar vermengd zijn met andere goederen, uit een overeenkomst tot levering van goederen in verzegelde verpakking die de koper uit de verpakking heeft verwijderd en die niet kan worden geretourneerd om hygiënische redenen, en uit een overeenkomst tot levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma indien de originele verpakking beschadigd is.

 2. Indien dit niet het geval is als bedoeld in artikel V.1. of in elk ander geval waarin het Koopcontract niet kan worden ingetrokken, heeft de Koper het recht om het Koopcontract binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen te herroepen. In het geval dat het onderwerp van het Koopcontract meerdere soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen is, gaat deze termijn in vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. Indien het voorwerp van het Koopcontract een regelmatige herhaalde levering van goederen is, gaat deze termijn in vanaf de datum van ontvangst van de eerste levering van goederen. De verkoper zal de koper een verlengde termijn verlenen om het koopcontract te herroepen.

 3. De herroeping van het Koopcontract moet schriftelijk aan de Verkoper worden verzonden binnen de termijnen vermeld in artikel V.2. Voor herroeping van het Koopcontract kan de Koper het formulier gebruiken dat HIER kan worden gedownload. De koper kan de herroeping van het koopcontract naar het leveringsadres van de verkoper of naar het e-mailadres van de verkoper [email protected] sturen.

 4. In geval van herroeping van het Koopcontract, wordt het Koopcontract van meet af aan geannuleerd. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van verzending van de herroeping naar de verkoper worden geretourneerd naar het retouradres van de verkoper. Als de koper het koopcontract herroept, draagt ​​de koper de kosten voor het terugzenden van de goederen aan de verkoper, zelfs als de goederen vanwege hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd.

 5. Koper dient de goederen compleet, dat wil zeggen inclusief alle geleverde toebehoren, met volledige documentatie, onbeschadigd, schoon, bij voorkeur inclusief originele verpakking, terug te sturen in de staat en waarde waarin de goederen zijn ontvangen. In het geval dat de goederen niet in hun originele verpakking worden teruggezonden en/of de originele verpakking beschadigd wordt teruggezonden, heeft de Verkoper recht op een vergoeding voor de niet teruggezonden en/of beschadigde originele verpakking. Deze vergoeding zal door de Verkoper in mindering worden gebracht op het bedrag dat aan de Koper moet worden terugbetaald wegens zijn terugtrekking uit de Koopovereenkomst.

 6. Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van de betreffende goederen, die is ontstaan ​​als gevolg van een andere behandeling van deze goederen dan naar hun aard en kenmerken noodzakelijk is.

 7. Als de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, zal de verkoper alle gelden aan de koper terugbetalen, inclusief de kosten van levering van de goederen, die de verkoper van de koper heeft ontvangen op basis van het koopcontract, in dezelfde wijze, maar niet later dan veertien dagen na de herroeping van het Koopcontract. De verkoper zal de ontvangen gelden alleen op een andere manier aan de koper teruggeven als de koper hiermee heeft ingestemd en er geen verdere kosten zijn gemaakt. Indien de koper de koopovereenkomst herroept, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen aan de verkoper heeft geretourneerd of bewijst dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden. Indien verkoper recht heeft op een vergoeding wegens waardevermindering van de goederen, zal deze worden verrekend met de aanspraak van koper op terugbetaling van de koopprijs.

 8. In gevallen waarin de koper het recht heeft om zich terug te trekken uit het koopcontract, heeft de verkoper ook het recht om op elk moment terug te treden uit het koopcontract totdat de koper de goederen overneemt. Bij vooruitbetaling zal de verkoper de betaalde koopprijs of een gedeelte daarvan op dezelfde wijze aan de koper terugbetalen als deze is ontvangen. De verkoper heeft het recht om de procedure van dit artikel toe te passen, met name in het geval van een duidelijke fout in de prijs van de goederen. 

 9. Als een geschenk samen met de goederen aan de koper wordt gegeven, wordt het geschenkcontract tussen de verkoper en de koper gesloten met de voorwaarde dat als de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, het geschenkcontract met betrekking tot een dergelijk geschenk ophoudt van kracht te zijn en de koper is verplicht het geschenk samen met de goederen aan de verkoper te retourneren. Indien teruggave van het geschenk niet mogelijk is, heeft de Verkoper recht op een geldelijke vergoeding ter hoogte van de gebruikelijke prijs van het geschenk

 10. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren van goederen waarvoor meerdere kortingsbonnen zijn toegepast in plaats van één, of indien meer dan 20% korting wordt toegepast op reeds afgeprijsde goederen

 11. De Koper kan ook voor de geselecteerde specifieke goederen (bestelling) een dienst kopen die bestaat in de verlenging van de mogelijkheid om het Koopcontract te herroepen (verlenging van dertig (30) dagen in vergelijking met de termijn vermeld in artikel V.2), waarbij na de aankoop van deze dienst heeft de koper het recht om het koopcontract binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de goederen te herroepen.

  De dienst is niet overdraagbaar. Het kan slechts eenmaal worden uitgeoefend voor elk van de goederen in de respectieve bestelling, en alleen door de persoon van de koper.

  De prijs van de service staat HIER op de website van de verkoper. De betaling van de prijs van deze dienst geschiedt op dezelfde wijze als de betaling van de aankoopprijs van de gekochte goederen waarop deze dienst betrekking heeft.

  De dienst kan alleen tegelijk met de aankoop van de goederen worden afgenomen, de dienst kan niet achteraf worden afgenomen.

  Het niet gebruiken van de dienst geeft de Koper geen recht op restitutie van de voor de dienst betaalde prijs. Ook het gebruik van herroeping van het Koopcontract door de Koper om een ​​andere reden of binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen geeft de Koper geen recht op restitutie van de prijs die voor deze dienst is betaald.

  Vanwege de aard van de dienst, verzoekt de Koper door de dienst af te nemen uitdrukkelijk en stemt hij ermee in dat de Verkoper met de uitvoering van de dienst begint en dat de dienst wordt uitgevoerd. Op verzoek van de koper wordt de levering van de dienst al gestart op het moment van het sluiten van het koopcontract, wanneer de verkoper de processen start die nodig zijn om de koper in staat te stellen de dienst te gebruiken. De Koper erkent daarom dat hij/zij niet het recht heeft om zich terug te trekken uit het servicecontract dat bestaat uit de verlenging van de optie om zich terug te trekken uit het Koopcontract.

  De overige rechten en verplichtingen van de Koper en de Verkoper onder deze dienst worden beheerst door de bepalingen van artikel V en de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de mogelijkheid om het Contract binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Goederen te herroepen.

  

VI.

Transport en levering van goederen

 1. Indien de wijze van transport is overeengekomen op speciaal verzoek van de Koper, draagt ​​de Koper het risico en eventuele extra kosten die aan deze wijze van transport zijn verbonden.

 2. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, is de verkoper voorts gerechtigd om de koper op zijn lijst van onbetrouwbare kopers (hierna te noemen de "zwarte lijst") te plaatsen, waarbij alle personen op de zwarte lijst van de verkoper verplicht zijn te betalen voor de bestelde goederen voorafgaand aan hun verzending in het geval van een verdere aankoop. Deze lijst van onbetrouwbare kopers wordt bijgehouden door de Verkoper, is alleen voor intern gebruik van de Verkoper en wordt op geen enkele manier gepubliceerd.

 3. Indien het om redenen van de Koper noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk of op een andere manier te leveren dan in de bestelling is aangegeven, is de Koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering van goederen of de kosten verbonden met een andere manier van bezorgen.

 4. Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder is de koper verplicht om de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en bij eventuele gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval van een breuk van de verpakking die wijst op ongeoorloofd binnendringen in de verzending, mag de koper de verzending van de vervoerder niet accepteren.

 5. Verdere rechten en verplichtingen van de partijen bij het vervoer van de goederen kunnen worden geregeld door de speciale leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien uitgegeven door de verkoper. Voor verzendkosten en andere informatie, zie: https://www.iqueens.nl/nl/levering

VII.

Rechten van gebrekkige nakoming

 1. De rechten en plichten van de contractpartijen met betrekking tot de rechten die voortvloeien uit gebrekkige nakoming worden beheerst door de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften.

 2. De verkoper is jegens de koper verantwoordelijk voor niet-defecte goederen. De verkoper is voornamelijk verantwoordelijk jegens de koper voor het volgende op de periode dat de koper de goederen overneemt:

 1. De bepalingen bedoeld in artikel VII.2 van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht op het gebrek waarvoor de lagere prijs was overeengekomen, op de slijtage van de goederen veroorzaakt door normaal gebruik, in in het geval van tweedehandsgoederen op het gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden bij de overname door de koper, of als dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

 2. Indien binnen zes maanden na ontvangst een gebrek optreedt, worden de goederen bij ontvangst geacht gebreken te hebben. De koper heeft het recht om binnen vierentwintig maanden na ontvangst het recht te claimen voor een gebrek dat optreedt in consumptiegoederen..

 3. De rechten wegens gebrekkige prestatie worden door de koper geldend gemaakt bij de verkoper op het adres van de vestiging van de verkoper waar de aanvaarding van de claim mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte goederen, eventueel ook op de maatschappelijke zetel of vestigingsplaats.

 4. Verdere rechten en plichten van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken vindt u hier: https://www.iqueens.nl/nl/reclamatie

VIII.

Andere rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen

 1. De koper verkrijgt de eigendom van de goederen door de volledige aankoopprijs van de goederen te betalen.

 2. Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes jegens Koper.

 3. Buitengerechtelijke schikkingen van consumentengeschillen die voortvloeien uit het koopcontract komen overeen met Czech Trade Inspection, met maatschappelijke zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, internetadres: www.coi.cz  

 4. De Tsjechische handelsinspectie houdt onder meer toezicht op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll., betreffende consumentenbescherming, zoals gewijzigd..

 5. Eventuele geschillen tussen Verkoper en Koper kunnen ook buiten rechte worden beslecht. In een dergelijk geval kan de koper contact opnemen met een buitengerechtelijke instantie voor geschillenbeslechting, zoals de Tsjechische handelsinspectiedienst. Voor details kunnen Kopers bijvoorbeeld de website https://www.coi.cz/informace-o-adr bezoeken. Kopers hebben ook het recht om het geschil online op te lossen via het speciale ODR-platform dat beschikbaar is op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mediators, onafhankelijke bemiddelaars van communicatie tussen de partijen bij een conflict, zijn ook betrokken bij de buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Een lijst van deze bemiddelaars is beschikbaar op www.justice.cz, waar u kunt zoeken naar consumentengeschillen. Bemiddelaars stellen individueel hun voorwaarden vast.

 6. Verkoper is gerechtigd goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. Handelscontrole wordt uitgevoerd binnen de reikwijdte van zijn bevoegdheid door het bevoegde handelsbureau.

 7. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens

 8. Koper aanvaardt hierbij het risico van veranderende omstandigheden

IX.

Queens Essentials Levenslange Garantie

Wij staan achter onze producten en daarom bieden wij een speciale beperkte levenslange kwaliteitsgarantie op geselecteerde T-shirts, naast onze wettelijke aansprakelijkheid voor kwaliteit bij ontvangst volgens de hieronder uiteengezette voorwaarden. De garantie is van toepassing op T-shirts in de categorie https://www.iqueens.nl/nl/8929-queens-essentials.

Wat houdt de kwaliteitsgarantie in?

Een kwaliteitsgarantie ("garantie") betekent dat onze T-shirts geschikt zullen zijn voor hun normale doel gedurende een bepaalde periode. En zo niet, dan wordt het shirt vervangen onder de hier uiteengezette voorwaarden.

Hoe lang en voor wie geldt de garantie?

Wij geven uw shirt een levenslange garantie. De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. De garantie is alleen geldig voor T-shirts die rechtstreeks zijn gekocht op de website www.queens.cz en in officiële Queens- en Footshop-winkels.

Garantieomvang:

De garantie dekt alleen gebreken in materiaal of vakmanschap, zoals problemen met naden, logo's, enz.

De garantie dekt geen normale slijtage, schade veroorzaakt door onjuist onderhoud of natuurlijke veroudering van het product.

De garantie dekt ook geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het T-shirt, zoals blootstelling aan extreme temperaturen, chemicaliën, scherpe voorwerpen of andere ongebruikelijke behandelingen. Op dezelfde manier wordt schade veroorzaakt door ongevallen niet gedekt. (scheuren, schaafwonden, enz.).

De garantie is niet van toepassing op shirts die op enigerlei wijze zijn gewijzigd (bijv. verven, knippen, borduren, enz.) of gerepareerd door een persoon anders dan Queens of Footshop.


Garantieprocedure:

Stuur het T-shirt voor een claim naar Queens magazijn, U tabulky 3020, Hala X, Praag 193 00, Tsjechië, samen met een kopie van de factuur en een ingevuld claimformulier dat u kunt vinden op https://www.iqueens.nl/nl/reclamatie en een nauwkeurige beschrijving van het gebrek. Zonder deze gegevens kan de klacht niet worden beoordeeld en verwerkt en zal deze worden teruggestuurd naar de koper. Vergeet niet ons uw adres te geven, inclusief telefoonnummer en e-mail, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de voortgang en afhandeling van de claim.

Wanneer de garantie wordt ingeroepen, wordt het product beoordeeld om te zien of het voldoet aan de garantievoorwaarden.

Het product wordt vervangen door hetzelfde model als de claim wordt geaccepteerd. Als het oorspronkelijke model niet beschikbaar is, wordt een alternatief geboden in een andere kleur of een vergelijkbaar ontwerp.

Overige voorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van de garantie te wijzigen.

Deze garantiebepaling heeft geen invloed op onze wettelijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij ontvangst en in geval van niet-conformiteit met het contract heeft u wettelijk recht op herstel, dat gratis is.

 

X.

Verklaring over privacybescherming

https://www.iqueens.nl/nl/consent/privacy-policy 

XI.

Slotbepalingen

 

 1. De relatie die tot stand wordt gebracht door het Koopcontract wordt beheerst door het Tsjechische recht, zelfs als het een internationaal (buitenlands) element bevat in de vorm van de persoon van de Koper. Dit laat onverlet de rechten van de consument op grond van algemeen verbindende wetgeving.

 2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling waarvan de betekenis de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet

 3. Betrekkingen en eventuele geschillen die voortvloeien uit het Koopcontract zullen uitsluitend worden opgelost volgens de wet van de Tsjechische Republiek.

 4. Het contract wordt gesloten in de Engelse taal. Als er een vertaling van de tekst van het contract is gemaakt voor de behoeften van de koper, is de interpretatie van het contract in de Tsjechische taal van toepassing in geval van een geschil over de interpretatie van de algemene voorwaarden. Het contract wordt in elektronische vorm opgeslagen en de verkoper geeft er geen toegang toe.

 5. Met betrekking tot de bescherming en verwerking van de persoonlijke gegevens van de koper door de verkoper, is het volgende privacybeleid dat hier beschikbaar is, van toepassing: https://www.iqueens.nl/nl/consent/privacy-policy  

 6. Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van hun componenten, zijn geldig en van kracht vanaf 5.5.2022 en vervangen de vorige versie van de Algemene Voorwaarden, inclusief de componenten ervan, en zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper of elektronisch op https://www.iqueens.nl/nl/l

 

In Praag op 5 Mei 2022.